محصولات

فر دمکن برنج

نام

فر دمکن برنج تک خانه

مارک

مقدم تجهیز

نوع انرژی مصرفی

گاز

میزان گاز مصرفی شهری

2.5 m3

میزان گاز مصرفی LPG

1.8 m3

ظرفیت پخت

(60 Kg)دیگ 10 منه

دسته بندی ها :,

Product Description