شرکت مقدم تجهیز (سهامی خاص) با پشتوانه چهار دهه تجربه در زمینه مشاوره ، طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی آشپزخانه های صنعتی ، سلف سرویس ، ماشین آلات مواد غذایی ، نظافتی ، تجهیزات هتلداری ، سرد خانه های ثابت و متحرک فعالیت می‌نماید. از دیگر فعالیت های شرکت مقدم تجهیز خدمات تامین قطعات یدکی، سرویس و نگهداری کلیه دستگاه های برودتی و حرارتی و ماشین آلات نظافتی و هتلداری است. همچنین از مهمترین مزیت های رقابتی ما ارائه خدمات مشاوره حرفه ای از شروع فرآیند تا طراحی و پیاده سازی ، نصب و راه اندازی و همچنین خدمات پشتیبانی مناسب است که سالیان طولانی همراه مشتریان بودیم.

شرکت مقدم تجهیز (سهامی خاص)

شرکت مقدم تجهیز با پشتوانه چهار دهه تجربه اینک نماینده انحصاری برندهای ‎ Nuova Simonelli & Victoria Arduino, NTF و همچنین نماینده رسمی برندهای MBM, Rational, Silko در ایران می‌باشد.شرکت مقدم تجهیز با پشتوانه چهار دهه تجربه اینک نماینده انحصاری برندهای ‎ Nuova Simonelli & Victoria Arduino, NTF و همچنین نماینده رسمی برندهای MBM, Rational, Silko در ایران می‌باشد.

پروژه های انجام شده

دوره های آموزش قهوه

ﻟﺰوم ﺗﺨﺼﺼﯽ و آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺷﺪن ﻋﻠﻮم ﻗﻬﻮه وﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی دارای ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺑﯽ اﺛﺮ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮه ) ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﻬﻮه را از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﻨﺎی ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دارای ﻓﻀﺎ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدی را اﯾﺠﺎد ، ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ.

مشاهده دوره ها

مشتریان ما