EN فارسی

آموزش قهوه

اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش آﮐﺎدﻣﯿﮏ در ﺣﻮزه ﻗﻬﻮه

ﻟﺰوم ﺗﺨﺼﺼﯽ و آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺷﺪن ﻋﻠﻮم ﻗﻬﻮه وﻣﯿﺰان رﺷﺪ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی دارای ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺑﯽ اﺛﺮ ﮐﺮدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻬﻮه ( ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﻬﻮه را از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﻨﺎی ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی دارای ﻓﻀﺎ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدی را اﯾﺠﺎد ، ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ.

مهارت های باریستا

Barista Skills

برای افراد تازه وارد به صنعت قهوه لازم است و روی نکات کلیدی برای تنظیم آسیاب، درست کردن اسپرسو و گرم کردن شیر با کف و بافت خاص برای کاپوچینو، تکیه دارد. شناخت عمیق تری از قهوه را ایجاد خواهد کرد و مهارت های عملی آموخته شده در مقطع پایه را تقویت می کند. تکنیکهای شیر، هنر شیر و قهوه و همینطور سلامت و امنیت، سرویس دهی به مشتری و نکاتی پایهای در باره کسب و کارهای قهوه نیز به هنرجو معرفی می شود. این مقطع مناسب افرادیست که در حال حاضربه عنوان باریستا مشغول به کارند و یا تلاش دارند که دانش و مهارت خود را تا سطح یک باریستای حرفهای افزایش دهند.

مهارت های دم آوری

Brewing Skills

معرفی روش های مختلف دم کردن قهوه و معرفی مفاهیم پایه در دم آوری و آشنایی با ابزار و شیوه های دم آوری شامل تمرین عملی با ابزارهای دمآوری، یک کارگاه عملی که در آن شما تجزیه تحلیل عوامل موثر در دمآوری و تطبیق دادن آن با روش دم کردن مورد نظرتان و اندازه گیری علمی و درست غلظت قهوه و نمودار عصاره گیری قهوه را آموزش میبینید. در این دوره با مفهوم شیمی آب و تاثیرات آن بر عصارهگیری قهوه آشنایی بیشتری پیدا خواهید کرد. تاثیر دما روی دم کردن، میزان اسیدیتی ، تلخی وغلظت در طول مدت دمکردن قهوه، تاثیر گذاری کیفیت آب بر قهوههای دمی و طعم آن مواردی هستند که دراین مرحله خواهید آموخت.

دوره ترکیبی کامل

Complete Combo

این دوره بشدت پیشنهاد میشود؛ برای عموم، قهوه دوستان و همچنین فعالان صنعت قهوه ! این دوره ترکیبی از ۶ ماژول ( عنوان درسی ) مقدمهای بر قهوه ، مبانی سنسوری، مبانی دانه سبز ، مبانی ُرست ، مهارتهای باریستای پایه و متوسط و مهارتهای دمآوری پایه و متوسط و لاته آرت پایه و به شکل کامل است. برای گذراندن این دوره شما به هیچ پیش نیازی احتیاج ندارید وحتی این دوره برای کارکنان (در کافه، رستوران، هتل و غیره) که مایلاند تهیه قهوهی استاندارد با دستگاه اسپرسو و سایر دستگاههای دمی را بیاموزند بسیار مفید است. در پایان دوره شما دانش کافی برای شروع کار در یک کافه و یا توسعه کیفیت محصولات یک کافه را دارا خواهید شد و با استانداردهای بینالمللی مربوط به قهوه و فرایندهای آن آشنایی مییابید. ایندوره بشکل خصوصی و ماکسیمم ۴ نفره برگذار میشود و شهریه آن بشدت منطقی و بصرفه برای هنرجویان است. این کلاس ۷ الی ۹ روزه است و باریستاها میتوانند کلیه آموزشها بصورت تئوری و عملی یادگرفته و کامل تمرین کنند.

مهارت لاته آرت

Latte art Skill

با توجه به سطح قهوه نوشی و ترویج فرهنگ قهوه نوشی، ضرورت آموزش های تخصصی قهوه بیش از پیش حس میشود. لاته آرت یا طراحی روی شیر قهوه از جمله هنرهای مورد توجه و علاقه همه باریستاها و مردم قهوه دوست در کافه هاست. لاته آرت یا هنر طراحی بر روی شیر قهوه امروزه روز با اقبال گسترده علاقه مندان به نوشیدن قهوه در ایران و سراسر جهان روبرو شده است و نقش بسزایی در ترویج نوشیدن قهوه در جوامع داشته است لذا داشتن مهارتهای طراحی بر روی شیر قهوه یا همان لاته آرت برای یک متصدی قهوه ( باریستا ) بیش از پیش وجود دارد.